Rektör Danışmanları

 

Tel: 0 (362) 313 00 55 – Dahili:
E-Posta: [email protected]

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu (2000). Aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü’nde tamamladığı “Mimari Otonomi ve Medeniyet Ben-idraki Kavramları Bağlamında Turgut Cansever Projelerinde Biçim, İşlev, Yapı ve Anlam Analizleri” isimli teziyle (2005) yüksek mimar ve “Mimar Mehmed Ağa ve Dünyası: Risâle-i Mi‘mâriyye Üzerinden 16. ve 17. Yüzyıl Osmanlı Zihniyet Kalıplarını ve Mimarlığını Anlamlandırma Denemesi” başlıklı teziyle (2009) doktor unvanı aldı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde araştırma görevlisi (2001-2009), Mardin Artuklu Üniversitesi (2009-2015), Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (2015-2018) ve İstanbul Şehir Üniversitesi’nde (2018-2020) öğretim üyesi olarak çalıştı. Mardin Artuklu ve İstanbul Şehir Üniversiteleri Mimarlık Fakültelerinin kuruluş çalışmalarını yürüttü, çeşitli idari görevlerde bulundu. Halen Samsun Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde görev yapmaktadır.

İdrak ve İnşa: Turgut Cansever Mimarlığının İki Düzlemi (Klasik: İstanbul 2009, 2019),Trabzon Kent Mirası: Yer-Yapı-Hafıza (Ö. İ. Tuluk ile birlikte, Klasik: İstanbul 2010, Trabzon Büyükşehir Belediyesi: Trabzon 2021), Cumhuriyet Döneminde Ümraniye: Şehirleşme, Toplum, Ekonomi ve Yönetim II (Y. Uğur v.dğr. ile birlikte, Ümraniye Belediyesi: İstanbul 2019), Trabzon Kent İçi Kültür Varlıkları Envanteri (H. Özen v.dğr. ile, Trabzon Valiliği: Trabzon 2010) başlıca kitaplarıdır. Ayrıca Ufkî Şehir: Turgut Cansever’in İzinde (Klasik: İstanbul 2016) ve Bir Mimari Deneyim: Trabzon ve Sarayevo’da Mahalle / Jedan Graditelski Pokusaj: Mahale u Trabzonu i Sarajevu (Nüans: İstanbul 2007) adlı eserler ile Antik Çağdan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi adlı eserin “Mimari” başlıklı 8. cildinin (İSAM – İBB Kültür AŞ.: İstanbul 2015), Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi’nin “Türk Mimarlık Tarihi” özel sayısının (7/13, 2009/1) ve Şehir&Toplum dergisinin “Turgut Cansever” özel sayısının (sy. 12, Aralık 2018 – Mart 2019, A. Arlı ile birlikte) editörlüğünü yaptı.

Akademik çalışmalarını mimarlık tarih yazımı, İslâm coğrafyasında mimarlık, 16-17. yüzyıllarda Osmanlı mimarisi, 20-21. yüzyıllarda mimarlık kuramları ve  uygulamaları, Turgut Cansever, “ufkî şehir”, Trabzon, Mardin ve İstanbul şehir tarihi gibi konu ve alanlarda sürdürmektedir.

ACADEMIA  

 

 

Tel: 0 (362) 313 00 55– Dahili: –
E-Posta: [email protected]

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2013 yılında mezun olmuştur. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalından 2016 yılında “John Locke’un İhtilal Teorisi Bağlamında Arap Baharı Sürecinin Değerlendirilmesi” başlıklı tezi ile yüksek lisans derecesini almış; 2022 yılında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde sunduğu “Westphalian Modelden Bugüne Egemenliğin Dönüşümü Bağlamında Yeni Dünya Düzeninin İnşası” başlıklı doktora tezi ile Kamu Hukuku alanında doktorasını tamamlamıştır.

2014-2022 yılları arasında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Genel Kamu Hukuku anabilim dalında araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Araştırma görevliliği sürecinde 2014-2017 yılları arasında Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Genel Kamu Hukuku anabilim dalında görevlendirilmiştir. Temmuz 2022 itibariyle Samsun Üniversitesi İktisadi, İdari, Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset ve Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Anabilim Dalında Doktor Öğretim Üyesi kadrosunda çalışmalarına devam etmektedir.

Kamu hukuku alanında araştırmalarına devam etmekte, devlet teorisi, anayasa hukuku, çevre hukuku, kişisel verilerin korunması  ve insan hakları alanlarında çalışmalar ortaya koymaktadır. Başlıca çalışmaları arasında “Westphalian Modelden Bugüne Egemenliğin Dönüşümü Bağlamında Yeni Dünya Düzeninin İnşası”, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında ‘Masumiyet Karinesi’nin Korunması”, “Amerika Birleşik Devletleri’nin Uluslaşma Sürecinde J. J. Rousseau’nun Sivil Din Önerisinin Hayata Geçirilmesi”, “Klasik Egemenlik Anlayışında Bir Kırılma: ‘Pozitif Yükümlülük Doktrini’ ve Türkiye’ye Yansıması”, “Olağanüstü Hallerde Askıya Alınamayacak Yükümlülüklerden Biri Olarak İşkence Yasağı” ve Prof. Dr. Yaşar Salihpaşaoğlu ile birlikte kaleme aldığı “Unutulma Hakkının Bir ‘İnsan Hakkı’na Dönüşme Yolculuğu” sayılabilecektir.

ACADEMIA

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2011 yılında mezun olduktan sonra Sakarya Yenikent Devlet Hastanesinde görev almıştır. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kulak Burun Boğaz(KBB) Hastalıkları Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışmış, Çay üzümü ekstresinin sisplatin ototoksisitesi üzerine koruyucu etkisi adlı tıpta uzmanlık tezini projelendirerek başarıyla tamamlamıştır. 2016 yılında Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Uzman Doktor olarak görev almıştır.2017 yılında  SBÜ Samsun Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Doktor öğretim üyesi kadrosuna geçmiştir, ardından çalışmalarını tamamlayıp doçent ünvanı almaya hak kazanmıştır. Anadolu Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü’nden (2017-2021) mezun olmuştur. 2021 yılından bu yana Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları Anabilim Dalında çalışmaktadır.

Çalıştığı kurumlarda çeşitli akademik ve idari görevler üstlenmiştir. Klinik şefliği, Klinik İdari Sorumluluğu, Anabilim dalı başkanlığı, Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurulu(TUEK) üyeliği, Eğitim Hizmetleri Koordinatörlüğü(EHK) başkanlığı, Etik Kurul üyeliği, Eğitim Planlama Komisyonu(EPK) başkan yardımcılığı, Kurum Eğitim Sorumluluğu, Dekan Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür.

Akademik olarak, Uluslararası 37 adet eseri, ulusal 16 adet eseri ve kitap bölüm  yazarlıkları bulunmaktadır. 3 tıpta uzmanlık öğrencisinin tez danışmanlığını ve projelendirilmesini yürütmektedir. Uluslararası eserleri SCI/E dergilerde yer alan özgün makaleler, vaka takdimleri, kitap bölüm yazarlıkları şeklindedir.Başlıca eserleri; Evaluation of age-related changes in middle-ear structures by wideband tympanometry (2023), The effect of post-auricular canal wall down mastoidectomy on the position of the auricle (2022), Endoscopic butterfly inlay myringoplasty: new technique extended perichondrium butterfly(2020). The Economic Burden of Vertigo: Results From the Hospitalized and Outpatients(2020). Outcomes of endoscopic transcanal type 1 cartilage tympanoplasty(2019). The effect of rosmarinic acid on the prevention of myringosclerosis(2019). Vestibular Evoked Myogenic Potentials in Patients With Low Vitamin B12 Levels(2019). Ayrıca uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulmuş sözlü sunumları, poster bildirileri ve konuşmaları mevcuttur.

                Endoskopik kulak cerrahileri, koklear implant(biyonik kulak), baş boyun kanserleri, endoskopik sinüs prosedürleri özellikle ilgilendiği  ameliyat gruplarıdır. Türk KBB BBC Otoloji ve Nörootoloji Okulu ve Türk KBB BBC Rinoloji-Rinoplasti-Alerji ve Uyku Okulu’ nu tamamlamıştır. Eğitimini aldığı bazı belgeler;  İşaret dili sertifikası, ‘Under the Auspieces of European and Internatıonal Rhinologic Societies’ sertifikası, İyi klinik uygulamalar sertifikası, KBB ve BBC Yeterlilik sertifikasıdır.