Komisyon Kararları

Anasayfa » Komisyon Kararları

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ

COV-KOM (COVİD-19 KOMİSYONU) 1. TOPLANTI RAPORU

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 13.03.2020 tarih ve 73112577-000-E.21113 sayılı duyurusu gereğince Yükseköğretim kurumlarında süreçlerin etkin ve dinamik olarak yürütülebilmesi için konuya ilişkin  belirlenmiş  olan  rektör  yardımcılarının  başkanlığında  kurulan komisyonumuz (md.13), 16.03.2020 tarihinde saat 15:00’de Rektörlüğümüzün senato salonunda 3 saate yakın bir toplantı gerçekleştirmiştir. Komisyonumuz YÖK Duyurusunun 13. maddesinde verilen görev gereğince öğrencilerle iletişim ve takip ve sisteminin gözden geçirilerek güncellenmesine akademik ve idari personel ile öğrencilerin kurumlarınca düzenli olarak gelişmeler hakkında bilgilendirilmesine yönelik çalışmalarda bulunmuş ve YÖK Duyurusunun doğru anlaşılabilmesi ve istikrarlı uygulamaların gerçekleşmesi için toplanmıştır.

Komisyonumuz öncelikle Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen ve ülkemizi tehdit eden Covid-19 virüs salgını nedeniyle alınacak önlemlerin herkesin sorumluluğu altında olduğunu ve pandeminin tanımı gereği dünyanın hiçbir yerinde ve hiç kimseden bağımsızlaştırılamayacak bir sorun olduğu ifade edilmiştir. Bu nedenle virüsün yayılmaması için alınacak önlemler, her bir bireyin insanlık görevi olduğu, Sağlık Bakanlığı tarafından ilan edilen hususlara harfiyen uyulması gerektiği hususunun altı çizilmiştir.

Virüsün yayılmaması için alınacak önlemlerle ilgili olarak her türlü bilgi internet sayfamızda paylaşılmış ve Üniversitemiz bünyesindeki personelimize ve tüm öğrencilerimize ayrıca bildirilmiştir.

Cumhurbaşkanı tarafından birimlere gönderilen Genelge kapsamında ve daha sonra YÖK Genel Sekreterliği tarafından konunun aydınlatılmasına yönelik Duyurusunda bulunan hususlarla ilgili olarak açıklık ve yeknesak bir uygulamanın gerçekleştirilmesi için aşağıdaki şekilde yorumlanması tavsiye edilmiştir. Bu çerçevede öncelikle, duyurunun mevcut koşullar gereğince düzenlemelerin çıkarılış amacına ve ruhuna uygun bir şekilde yorumlanması gerekmektedir.

Bu düzenlemenin ve alınacak tedbirlerin amacı,

Covid-19 virüsü tehdidinin dikkate alınarak olası yayılmasını engellemek, risk grubunda bulunanlar başta olmak üzere personelimiz ve öğretim gören öğrencilerimiz arasındaki sosyal temas ve etkileşimi asgari düzeye indirmek;  ülkemizi etkileyebilecek olası virüs ve alınacak önlemler ile ilgili olarak doğru, güvenilir ve hızlı bilgi akışı sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda virüsle mücadele gerekçesi ile yapılan düzenlemelerin amacına ve ruhuna uygun bir biçimde değerlendirecek davranış modelleri oluşturulması hedeflenmektedir.

Bu amaç doğrultusunda, Komisyon tarafından Duyurunun tüm birimlerimizce doğru anlaşılması ve gerekli taleplerin aynı esaslar çerçevesinde değerlendirilmesi için aşağıdaki yorumlar yapılmıştır.

Duyurunun 1 ve 2. Maddesinin değerlendirilmesi,

Duyurunun 1. ve 2.maddesinde sayılan kişilerin izinli sayılmış olması kapsamında “beyana güven” esasına dayanılarak birimlerce işlem yapılacaktır. Kronik hastalık, sürekli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıklardır ve bu hastalarla birlikte sayılan diğer kimseler Covid-19 virüsüne karşı daha büyük risk altında olduğu kabul edilmektedir. Bu kimseler 16 Mart 2020 tarihinden itibaren on iki gün idari izinli sayılacaktır.

Duyurunun 2. maddesinde yer alan okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın akademik ve idari personelin yıllık izin taleplerinin karşılanmasına, yıllık izin hakkı bulunmayanlar için mazeret izinlerinin kullandırılmasına ilişkin hususlar ilgili birimlerin amirleri tarafından değerlendirilecektir. Keza “diğer akademik ve idari personelin izin talepleriyle ilgili olarak mer’i mevzuat çerçevesinde işlem yapılması” ilgili birimlerin takdirindedir.

Bu hükümler gereğince iletilen izin taleplerinin değerlendirilmesi düzenlemenin amacına uygun bir şekilde yapılması gerekir. Birebir sosyal teması minimuma düşürmek amacı da dikkate alınarak bu taleplerin, idari faaliyetleri aksatmamak kaydıyla değerlendirmesi gerekir. Bu yöndeki planlama birimlere ait olmakla birlikte, izin talebinde bulunabilecek potansiyel personelin tümüne izin verildiğinde geriye kalan personel ile idari faaliyetler yürütülebiliyorsa tüm taleplerin olumlu karşılanması tavsiye edilir.

Personelimizin izin konusundaki taleplerinin “güven esasına” göre değerlendirilmesi esastır. İdarecilerin yaşadığımız mevcut koşullar kapsamında taleplerin düzenlemenin amacına uygunluğu veya doğruluğu gibi hususlarda ayrıca bir araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu nedenle, talepte bulunacak kimselerden rapor vb. bir belgenin talep edilmesi aranmayacaktır. Bu konudaki sorumluluk İzin talebinde bulunan personele aittir.

Duyurunun 3.maddesinin değerlendirilmesi

Hüküm yurtdışına çıkış ile ilgili olup, Duyuru metni yoruma mahal vermeyecek şekilde açıktır. Bu konudaki taleplerin nihai değerlendirmesi YÖK başkanlığına aittir.

Duyurunun 4., 5.ve 6.maddesinin değerlendirilmesi

Duyuruda yer alan metin çok açık olmakla birlikte, tüm eğitim-öğretim, akademik değişim programları, sosyal ve kültürel faaliyetler, spor müsabakaları, uluslararası hafta vb. çeşitli kapsamdaki, akademik veya idari personel ya da öğrenci katılımlı bütün yurtdışı faaliyetlerinin (önceden planlanmış olanlar dahil) ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmesine, örgün eğitim programlarına devam eden tüm ön lisans ve lisans öğrencileri staj  ve uygulamalı eğitimleri olan ön lisans ve lisans öğrencilerinin de eğitimlerine ara verilmesine karar verilmiştir.

Ara verilen öğretim ve eğitim faaliyetleri kapsamında, lisansüstü programlarda yapılacak her türlü savunma, tez izleme, doktora yeterlilik gibi toplantılar da dahildir.

Eğitime ve öğretime ara verilmesi sebebiyle, öğretim planı ve akademik takvimdeki olası yapılandırmalar ile ilgili alınmış bir karar henüz bulunmamaktadır. Bu konuda YÖK tarafından verilecek kararlara uygun davranılacaktır.

Bu hüküm gereğince kütüphanelerin tüm birimleri, okuma salonları, personel ve öğrenci kampı, spor salonları ve bütün öğrenci yemekhaneleri kapatılmıştır.

Öğrenci yurtları ise hali hazırda öğrenciler tarafından kullanılmaktadır. Personel yemekhaneleri de hizmet vermeye devam etmektedir. Bu alanlarda dahil olmak üzere üniversitemiz genelinde gerekli dezenfeksiyon çalışmaları düzenli olarak yapılmaktadır.

Üniversitemiz birimlerinde yapılması planlanan her türlü idari ve akademik toplantının da mümkün mertebe iptal edilmesi veya ertelenmesi; zorunlu hallerde ise toplantıların iletişim araçlarının kullanılarak yapılması tavsiye edilir.

Duyurunun 7. ve 8. Maddesinin değerlendirilmesi

Duyuruda yer alan metin açıktır. Uzaktan öğretim devam etmektedir. Üniversitemizin mevcut uzaktan öğretim kapasitesinin mevcut koşullara göre geliştirilmesi ve uyumlaştırılması çalışmaları devam etmekte olup, bu konuda YÖK’ün alacağı kararlara uyulacaktır.

Duyurunun 9., 10 ve 11. maddesinin değerlendirilmesi

Duyuruda yer alan bu hükümler açık olmakla birlikte, hâlihazırda herhangi bir program çerçevesinde olsun veya olmasın yurtdışında bulunan öğrencilerimizin durumu ile ilgili yetkili üst makamlarının talimatları beklenmektedir. Öğrencilere bu konuda gerekli bilgi akışı ivedilikle sağlanacaktır.

Yurtdışından ülkemize dönen Türk ve yabancı uyruklu öğrencilerle irtibata geçilip Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu “14 gün kuralına” uygun davranmaları ve toplu alanlardan uzak kalmaları gerektiği bilgilendirmesi yapılacaktır.

COV-KOM (COVİD-19 KOMİSYONU

 

 

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ

COV-KOM (COVİD-19 KOMİSYONU) 2. TOPLANTI RAPORU

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13.03.2020 tarih ve 73112577-000-E.21113 sayılı duyurusu gereğince, korona virüsü ile mücadele sürecinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla toplanan komisyonumuz, Üniversitemizde uygulanmak üzere aşağıdaki kararları almıştır.

 

 1. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından YÖK duyurusunun 13. Maddesinde belirtilen personelin ve öğrencilerin iletişim ve takip sisteminin gözden geçirilerek güncellenmesi çalışmalarını yürütmesi ve çalışmanın sonucunun komisyonumuza bildirmesi,
 2. Kantin, çay ocağı, yemekhane, kütüphane, okuma salonu, kapalı spor tesisi, hizmetine ara verilmesi,
 3. Yurt dışından bulunan öğrencilerin ve personel ile bunların muhtemel dönüş tarihlerinin tespit edilmesi ve döndükten sonra 14 gün karantinaya alınması sürecinin ilgili idari birimlerce takip edilmesi,
 4. Her birim için, alınan tedbirleri takip edecek bir irtibat elemanının tanımlanması ve bunların erişim bilgilerinin birimin bütün personeline bildirilmesi ve irtibat elemanının 7/24 erişilebilir olması,
 5. Odaların havalandırılması sorumluluğu sahiplerinde olmak üzere, her binada anonim alanları belli periyotlarla havalandırmak için destek hizmetleri personelinin görevlendirilmesi ve havalandırma işleminin yer ve saatinin ilan panosuna asılması,
 6. Oda/bina temizliklerinde kapı kolları, klavyeler, musluklar, asansör düğmelerinin dezenfektan malzeme ile temizlenmesi ve bu işleminin yer ve saatinin arşivlenmek üzere not edilmesi; ayrıca kullanılmayan tuvalet ve lavaboların kapalı tutulması, kullanılanların lavabo, kapı ve musluklarının saat başı dezenfekte edilmesi ve bu uygulamanın imzayla kanıtlanması,
 7. İş akışı ve hizmetin gereği sık ziyaretçi alan çalışanların odalarına maske, dezenfektan seti, kağıt havlu gibi temizlik malzemelerinin verilmesi,
 8. Halen yurt dışında olan ve gidip dönecek olan öğrenci ve personelin mobilite plan ve programlarının, Sağlık Bakanlığının konuyla ilgili hazırladığı standart form uygun olarak istenmesi,
 9. Başta sosyal tesislerde olmak üzere bütün bağımsız bina ve kampüslerde en az bir temassız ateş ölçer cihazının hazır bulundurulması,
 10. Korona virüsten korunmayı içeren ve ilgili kamu kurumları ve /veya akademik kurumlarca hazırlanan video, slayt, afiş, broşür gibi materyallerin bütün dijital ortamlarımızda sadece ilgili birim yöneticisi tarafından yayımlanması,
 11. Her düzeyde çalışanımızın konuyu hafife alan ve/veya panik yaratan yorum ve değerlendirmelerden imtina etmesi,
 12. Konuyla ilgili bilgilerin bulunabileceği ulusal/uluslararası elektronik kaynakların linklerinin bir mesajla/eposta ile sadece ilgili birim yöneticisi tarafından bütün personele ve öğrencilere gönderilmesi,
 13. Sürecin uzayabileceği ihtimaline binaen uzaktan eğitimin altyapının güçlendirilmesi, idari ve akademik personelin buna hazırlanması,
 14. Bir akademik kurum olarak konu hakkında halkı bilinçlendirme ve hayatın doğal akışına katkıda bulunma çalışmalarının yapılması,
 15. Olası hukuki sonuçlar dikkate alınarak konu hakkında yapılan bütün çalışmaların raporlanması ve arşivlenmesi,
 16. Bütün binaların girişine dezenfekte edilmiş paspasların konulması,
 17. Eğitime ara verilmiş olmasının bir tatil değil bir koruma tedbiri olduğu, bu nedenle gerekli uyarılara uyulması gerektiği hususunda bütün öğrencilere kısa mesaj yazılması.
 18. Üniversitemize hizmet veren personel servis hizmetinin durdurulmasına,
 19. Zorunlu haller dışında yerleşkelere misafir kabul edilmemesine,

Karar verilmiştir.

COV-KOM (COVİD-19 KOMİSYONU