II. ULUSLARARASI DİL, DÜŞÜNCE VE DİN BİLİMLERİ KONGRESİ “KAVRAMLAR ve KURAMLAR”

 

 

II. ULUSLARARASI DİL, DÜŞÜNCE VE DİN BİLİMLERİ KONGRESİ “KAVRAMLAR ve KURAMLAR” 

16-17-18 NİSAN 2020, MARDİN

Sosyal bilimlerin en belirgin üç sahasını oluşturan dil, düşünce ve din; varoluşundan  itibaren insanlığın temel hususiyetleri olan konuşma, kavrama ve inanmaya tekabül
eden alanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Dil; gündelik iletişim ve gramatik tartışmalar kadar edebiyattan felsefî bilimlere uzanan geniş bir yelpaze içerisinde
birçok alana sirayet eden bir çalışma sahasıdır. İnanç ise günlük yaşamda karşılaştığımız ve belli bir güvene dayalı bir inanma biçiminden doğa veya doğaüstü
boyutlara ulaşan bir alanda daha çok metafizik, teoloji veya ilahiyat olarak ifadesini bulur. Her iki alanı ortak kesen felsefe ise bir taraftan insanın sistematik veya
sistematik olmayan bütüncül düşünme eylemini ifade eden bir meta bakışı sunarken diğer taraftan ise genelde varlık, bilgi ve eylem üzerine yoğunlaşan bir disiplindir.
Buna göre dil, düşünce ve din, insanlığın hem evrensel hem de yerel boyutlarını kuşatan geniş bir ilişki ağında karşımıza çıkan temel araştırma alanlarıdır.
Bu ana çerçeve etrafında Mardin Artuklu Üniversitesi olarak 8-10 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirdiğimiz ilk kongrenin devamı olarak kısa vadede üç farklı tema
halinde planladığımız Uluslararası Dil, Düşünce ve Din kongrelerinden ilki, yukarıda söz konusu edilen alanların kurucu ve taşıyıcı kavramlar ve kuramları, ikincisi bu
alanların sistem kurucu kurumlar ve okulları, üçüncüsü ise bu alanlarda öne çıkan kişiler ve eserler üzerine yoğunlaşacaktır. Bu plan eşliğinde gerçekleştirilecek
kongrelerin neticesinde bir alanı bilimsel alan kılan temel bileşenler, bu alanlarda daha ileri çalışmaların yapılabilmesi için araştırmacıların dikkatlerine sunulabilecektir.
Bu kongrelerden ilki dil, düşünce ve din alanlarının kurucu ve taşıyıcı kavramlarını yeniden incelemeye açmayı amaçlamaktadır. Akademik ve bilimsel camianın
yakından bildiği gibi bilimler temelde kavramlarla kurulur ve onlarla yol alır. Dolayısıyla bilimlerin günümüze kadarki süreçte kuruluş, yol alış ya da ilerleme
serüvenleri, bir yandan onların ilişkili oldukları kavramlara borçlu olduğunu ve söz konusu ilerlemenin de ancak yeni kavramsal üretimlerle sürdürülebileceğini
gösterirken; diğer yandan kendilerine özgü kavramsal yüklerle herhangi bir bilimsel alanda üretimde bulunan düşünürleri de konumsal olarak birbirinden ayırır. Buna
binaen, Kongre bir taraftan üç alanın metinlerinde işlenen veya bu alanların yaklaşımıyla üretilen yaşamsal tecrübeye dair kavramları ele alırken diğer taraftan bu
işleyişin kavramsallaştırılması tecrübesini konu edinmektedir. O açıdan alanların kendilerine has terimleri olduğu gibi birçok alana konu olan ve kaynağını yaşamsal
tecrübede bulan aşk, sevgi, özlem, kaygı gibi sayılmaya gelmeyecek kavramlar da Kongre’de ele alınabilmektedir. Bu sebeple yaşamsal tecrübede vuku bulan aynı ya
da benzer olay ve olguların farklı alanlar tarafından ele alınma biçimlerini serimlemek ve farklı yaklaşım biçimlerini görmek de kongrenin hedefleri arasında yer almaktadır.

Konu Başlıkları
1. Dil Bilimleri
a. Dil ve Kavram İlişkisi; Dilin Kavramı ve Kavramın Dili
b. Kavramsal Değişim ve Dönüşümler
c. Kavramsal İlişkiler ve İlişkilenmeler
d. Dil, Edebiyat ve Kavram
e. Kavram, Kuram ve Yorum
f. Evrensellik-Yerellik Çerçevesinde Dil ve Kavram
g. Edebi Metinlerde Geçen Kavramlar ve Terimler
2. Düşünce Bilimleri
a. Düşünce, Bilim ve Kavram İlişkisi
b. Kavram ve Anlam
c. Düşünce Bilimlerinde Kavram, Kuram ve Yorum
e. Kavramsal Değişim ve Dönüşümler
f. Düşünce, Sanat ve Kavram
g. Metinlerde Öne Çıkan Kavram ve Terimler
3. Din Bilimleri
a. Dinî Kavramlar
b. Din, İnsan ve Anlam
c. Din Eğitimi ve Öğretiminde Kavram
d. Din, Bilim ve Dilde Ortak Kavramlar
e. Din Bilimlerinde Kavram, Kuram ve Yorum
f. Bir Kavram Olarak Din
g. Dinsel Metinlerin Kavramsal Bağlamları
Önemli Tarihler
Bildiri özeti göndermek için son tarih: 31 Ocak 2020
Kabul edilen bildirilerin duyurulması: 10 Şubat 2020
Kongreye kesin kayıt yaptırmak için son tarih: 21 Şubat 2020
Tam metin göndermek için son tarih: 31 Mart 2020
Kongre programının ilanı: 10 Nisan 2020
Kongre tarihi: 16-17-18 Nisan 2020

İletişim
Adres: Mardin Artuklu Üniversitesi, Artuklu Yerleşkesi, Diyarbakır Yolu Artuklu /
Mardin / TÜRKİYE
e-mail: [email protected]
web: http://www.artuklu.edu.tr/mardinkongre

AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

II. Uluslararası Dil, Düşünce ve Din Bilimleri Kongresi_116193
23 Aralık 2019
89 kez görüntülendi