2019 Proje Dönemi KA-103 Personel Ders Verme Hareketliliği İlanı (13.01.2020)

2019 PROJE DÖNEMİ KA-103 PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ

(TSM) BAŞVURU SÜRECİ

 

Kimler Katılabilir?

Samsun Üniversitesi’nde fiilen görev yapmakta olan; kadrolu veya sözleşmeli tam/yarı zamanlı akademik personel TSM hareketliliğine katılabilir.

Kadrosu farklı bir kurumda olup da sözleşmeli olarak başka bir yükseköğretim kurumunda çalışmakta olan personel, hareketliliğe, kadrosunun bulunduğu değil fiilen çalıştığı kurumda başvurur.

Hizmet alımı yolu ile Samsun Üniversitesi’nde istihdam edilen personel ile Samsun Üniversitesi arasında sözleşme olmadığından, bu kişiler personel hareketliliğinden faydalanamaz.

Faaliyet Alanı

Personel ders verme hareketliliği, Samsun Üniversitesi’nde ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birinde yerleşik kurumlararası anlaşma yapılan bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine imkan sağlayan faaliyet alanıdır. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir. 

Faaliyet Süresi

Personel ders verme hareketliliği bütçesine göre hareket edilmektedir. Erasmus programı kapsamında bu hareketlilikten faydalanacak olan personel azami 5(beş) ardışık iş günü olarak faaliyetini gerçekleştirecektir. Hiçbir şekilde 2(iki) ardışık tam günden az olamaz. Bu süre içerisinde en az 8(sekiz) saat ders verme faaliyeti gerçekleştirilmelidir.

Personel ders verme hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 2(iki) günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği ve/veya vermesi gerekenden daha az saat ders verdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz. Hibe hesaplamaları yapılırken maksimum 5(beş) günlük faaliyet süresine ek olarak 1(bir) gün de seyahat gününe hibe sağlanır. Ancak seyahat günü hibesinin sağlanabilmesi için seyahat gününün faaliyet süresine dâhil olmaması gerekmektedir.

Ulusal Ajans tarafından 2019 proje dönemi için Samsun Üniversitesi’ne 3(üç) kişilik Personel Ders Verme faaliyeti bütçesi tanımlanmıştır.

Hibe Desteği

Personel ders verme hareketliliğinden faydalanan akademik personele verilen hibe katkı niteliğinde olup, verilen hibe yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.

Ülke grupları Ülkeler Günlük Hibe
1. Grup Program Ülkeleri İngiltere, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç 153 €
2. Grup Program Ülkeleri Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan 136 €
3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya 119 €

 

Hareketlilik dönemi için ödenecek nihai tutar, hareketlilik gün sayısı ile gidilen ülke için geçerli olan günlük hibe miktarı çarpılarak ve bu tutara seyahat katkı payı ilave edilerek belirlenir.

Katılımcının seyahat gideri hesaplamalarında, Ulusal Ajans’ın zorunlu tuttuğu Mesafe Hesaplayıcısı (Distance Calculator) kullanılacaktır. Mesafe Hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi ve gidilen ülke içinde ulusal ya da yerel taşıma araçlarını kullanması yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

Seyahat Mesafeleri Hibe
10 – 99 km 20 €
100 – 499 km 180 €
500 – 1.999 km 275 €
2.000 – 2.999 km 360 €
3.000 – 3.999 km 530 €

 

Hibesiz (SIFIR Hibeli) Personel

Personel istediği ve kurum/birim yönetici onayı olduğu takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Hibesiz personelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine herhangi bir ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması personelin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir. Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmesi için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.

Başvuru Tarihleri

Başvuru Başlangıç Tarihi        : 03.02.2020

Başvuru Bitiş Tarihi                 : 21.02.2020

Başvuru Yöntemi

Hareketlilik 16.03.2020 – 30.04.2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmelidir. Hareketlilik yapmak isteyen akademik personel, 03.02.2020 – 21.02.2020 tarihleri arasında başvuru formunu doldurup, imzaladıktan sonra formu Canik Yerleşkesinde bulunan Erasmus Ofisine teslim etmelidir. Formun taranarak [email protected] adresine e-posta olarak gönderilmesi yolu ile de (diğer maillerle karışmaması için konu bölümüne “Erasmus TSM Başvuru Formu” ibaresi yazılmalıdır) başvuru yapılabilir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 1. Başvuru Formu (İndirme Linki)
 2. Başvuru Değerlendirme Formu (İndirme Linki)
 3. Hareketliliğin planlandığı anlaşmalı üniversiteden alınan davet mektubu (varsa)
 4. Yabancı dil belgesi
  1. Kurumlararası Anlaşmalarda o kurumun talep ettiği yabancı dil ve yeterlilik seviyesi gösterilmektedir, gösterilmemesi durumunda B2 seviyesi yeterli olacaktır.
  2. Uluslararası sınavlar için ÖSYM tarafından belirlenen Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerlilikleri dikkate alınacaktır.
  3. Ders verilecek dilde eğitim (lisans/yüksek lisans/doktora) eğitim alınmış ise ilgili derecenin diploması dil yeterliliğini karşılamaktadır. (Yüz üzerinden 50 olarak kabul edilir).
 5. Bölümden alınan ders verdiğini gösterir belge (Araştırma Görevlileri ve Öğretim Görevlileri için).
 6. Engellilik durum raporu (Sağlık Bakanlığının engelli raporu vermeye yetkili tam teşekküllü saydığı kamu hastanelerinden alınmış olmalıdır).
 7. Gazi personel, şehit ve gazi eşi ya da şehit ve gazi çocuğu durum belgesi (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından düzenlenmiş Şehit/Gazi Ailesi kartının taratılmış halinin ibrazı).

Seçim Kriterleri

YDS ya da resmi geçerliliği olan YDS eşdeğeri olan herhangi bir yabancı dil belgesi. (Belgenin ibrazı zorunludur.) % 50
Karşı Kurumdan alınmış kabul mektubuyla (Acceptance Letter) başvurmak +10 puan
Bölüm/Program Erasmus Koordinatörü olmak,Gelen Erasmus değişimi öğrencilerine danışmanlık yapmış/yapıyor olmak,

Gideceği kurum ile anlaşmayı bizzat yapmış olmak*

+10 puan
Engelli personel ** +10 puan
Gazi personel / Şehit veya gazi yakını personel (eş ve çocukları)*** +15 puan
Bir önceki dönem hareketlilikten faydalanmış olmak -15 puan
Bir önceki dönem hareketlilikten faydalanma hakkı kazanıp gitmemiş olmak -20 puan

 

*          Maksimum 10 puan alınabilir.

**        Engelli personel (Durumlarını Engelli Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirmeleri halinde, +10 puan uygulanacaktır. Engelli sağlık raporu Sağlık Bakanlığının engelli raporu vermeye yetkili tam teşekküllü saydığı kamu hastanelerinden alınmış olmalıdır.)

***      12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus personel hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir. Personelin, Erasmus hareketliliğine başvurusu sırasında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından düzenlenmiş Şehit/Gazi Ailesi kartının taratılmış halinin ibraz edilmesi halinde +15 puan uygulanır.

 Gidilmesi Planlanan Üniversite

Personel ders verme hareketliliği kurumlararası anlaşmalar kapsamında gerçekleştirilmektedir. Samsun Üniversitesi Erasmus Ofisi’nin web sitesinde bulunan kurumlararası anlaşmalar değerlendirilmeli ya da başvuru süresi içinde yeni anlaşma yapılması sağlanmalıdır.

En önemli husus; başvuru yapılan tarihte bölümünüz/programınız için tanımlanmış geçerli bir personel ders verme hareketliliği (teaching staff mobility – TSM) anlaşmasının mevcut olmasıdır.

Kurumlararası Anlaşmalar Listesi: (İndirme Linki)

Erasmus Personel Ders Verme hareketliliği faaliyetine seçildikten sonra, hareketlilik gerçekleştirecek olan personelin başvuru formunda belirttiği kurumu diğer ülkelerde bulunan kurumlarla değiştirebilmesi mümkündür. İlgili değişikliğin onaylanabilmesi için iki kriter belirlenmiş olup, ilgili kriterler aşağıda verilmiştir.

 1. Personel, başvurusunu kabul mektubu olmadan yapmış olmalıdır.
 2. Personelin yeni gitmek istediği kurumun toplam bütçesi, başvuru formunda belirtilen toplam bütçenin 100.00 € daha fazlasına kadar olabilir.

Yerleştirme Listesi

Yerleştirme listesi Samsun Üniversitesi Erasmus Ofisi’nin web sitesinde takvimde belirtilen tarihte açıklanacak, öncesinde telefon veya e-posta ile bilgi verilmeyecektir. Yerleştirme listesi yayınlandıktan sonra 10(on) günlük itiraz süreci mevcuttur. Bu süreçte, personelin dilekçe ile Erasmus Ofisi’ne başvuru yapması gerekmektedir. İtirazlar incelendikten sonra başvuru takvimi uyarınca kesin liste yayınlanacaktır.

Hareketlilik hakkı kazanan adayların 15.05.2020 tarihine kadar kabul mektubu ve gidilecek kurum imzalı Mobility Agreement ile Erasmus Ofisine başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra yedek adaylara süre tanınmasına başlanacaktır.

Asil ve Yedek Liste

Sonuçlar 3(üç) asil ve yedekler şeklinde açıklanacaktır. Asil adayın herhangi bir nedenden dolayı hareketliliği gerçekleştirememesi üzerine yedek listede bulunan ve nihai puanı en yüksek adaydan başlamak üzere yedek adaylar ile iletişime geçilecektir.

13 Ocak 2020
362 kez görüntülendi