Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere Sürekli İşçi Alım İlanı

Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden aşağıda yer alan tabloda belirtildiği şekilde “Sürekli İşçi” alınacaktır. Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ-KUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Başvuru şartlarını taşıyan adayların 18/10/2021 – 22/10/2021 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinden veya Alo 170 hattı üzerinden başvurularını yapmaları gerekmektedir.

  1. Türk vatandaşı olmak.
  2. 18 yaşını tamamlamış olmak.
  3. İlan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak.
  4. Türk Ceza Kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.
  6. Yaptırılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.
  7. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
  8. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında reddedilecektir.
  9. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik madde 17’ye göre ”Kamu kurum ve kuruluşları işe yerleştirilecek kişileri, Kurum tarafından gönderilen listelerdeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirler. Sınav; yazılı veya sözlü yöntemlerden biri veya ikisi kullanılarak, meslekî bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılır. Ancak temizlik hizmetleri, Güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri için yapılacak alımlarda kura sonrası sadece sözlü yöntem kullanılarak sınav yapılır.” denildiğinden sözlü sınav sonucunda başarılı olmak.
  10. Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.

KURA İŞLEMLERİ:

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı liste esas alınmak suretiyle açık iş ilanı sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Noter kurasına katılacak olanlar ile sözlü sınavına katılmaya hak kazanan asıl ve yedek adayların isim listesi Samsun Üniversitesi internet adresinde (https://samsun.edu.tr) ve Samsun Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı internet adresinde (https://pdb.samsun.edu.tr) duyurular kısmında yayımlanacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ:

Kura çekimi sonucunda belirlenen açık iş ilanı sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü sınavına tabi tutulacaktır. Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; teslim edecekleri belgeler, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Samsun Üniversitesi internet adresinden (https://samsun.edu.tr) ve Samsun Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı internet adresinden (https://pdb.samsun.edu.tr) ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ:

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar atamaya yetkili amirin olur/onay işlemleri sonucunda belirtilecek tarihte göreve başlayacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz sayılacaktır. İşe başlamayanlar ile 60 gün içerisinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasından başlayarak yerleştirme yapılır.

GERÇEĞE AYKIRI BEYAN:

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

MESLEK KOLLARI CİNSİYETİ ÖĞRENİM DURUMU İLAN ŞARTI SAYI
Destek Personeli
Erkek
–   En az ilköğretim mezunu olmak. –   Başvuru için tıklayınız. 3
Destek Personeli Erkek –   En az ilköğretim mezunu olmak. –   Başvuru için tıklayınız. 1
Bakım, Onarım ve Destek Hizmetleri Erkek –   En az ilköğretim mezunu olmak. –   Başvuru için tıklayınız. 1
Bakım, Onarım ve Destek Hizmetleri Erkek –   En az ilköğretim mezunu olmak. –   Başvuru için tıklayınız. 2
Bakım, Onarım ve Destek Hizmetleri Erkek –   En az ilköğretim mezunu olmak. –   Başvuru için tıklayınız. 1
Bakım, Onarım ve Destek Hizmetleri Erkek –   En az ilköğretim mezunu olmak. –   Başvuru için tıklayınız. 1
18 Ekim 2021
3.420 kez görüntülendi